ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN FKP SCORPIO

(„ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TICKETS”)

1. Generaal

 

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna „Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (contractuele) relaties die worden aangegaan door u („U”) en FKP SCORPIO BELGIUM, met maatschappelijke zetel te Waterloostraat 35, 2600 Antwerpen (België) (hierna „Scorpio” of de „Organisator”), en op alle producten en diensten die door Scorpio worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld.

 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat klanten het volledige begrip hebben van het online ticketboekingsproces van Scorpio. Scorpio behoudt zich echter het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij deze wijzigingen van kracht worden zodra ze zijn gepubliceerd op de website van Scorpio: www.fkpscorpio.be (de „Website”). Voor dit doel verzoeken wij u om regelmatig de Algemene Voorwaarden op de Website te raadplegen.

 

1.3. Elke inbreuk op deze algemene voorwaarden leidt tot het verlies van het recht op toegang tot het evenement in kwestie, zonder betaling van schadevergoeding en met een nietigverklaring van het betreffende digitale ticket.

 

1.4. Mochten bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Aanwezigheid van evenementen en personalisatie van digitale tickets

 

2.1. Alle digitale tickets die door of namens Scorpio worden uitgegeven (de „Digitale Tickets”) zijn gepersonaliseerd, dat wil zeggen dat alleen de persoon die houder is van het Digitale Ticket en het daarin geïmpliceerde recht op deelname het recht heeft om toegang tot het evenement te eisen. Het recht om de evenementen van Scorpio bij te wonen bestaat alleen op basis van het bezoekerscontract (bezoekerscontract voor evenementen) dat de bezoeker met de Organisator heeft gesloten (in het kader van zijn Ticketbestelling).

 

2.2. Het bewijs dat de bezoeker een contractpartner is en dus ook het recht heeft verkregen om het evenement te bezoeken, wordt geleverd door het tonen van het gepersonaliseerde digitale ticket en - op verzoek van de organisator of van de door de organisator gemachtigde personen - een identiteitsbewijs met foto. De organisator behoudt zich het recht voor om de toegang tot het evenement te weigeren, in het bijzonder door het digitale ticket te blokkeren, aan kaarthouders die niet hebben gekocht of niet kunnen bewijzen dat ze het recht hebben om het evenement bij te wonen. Als de organisator de houder van het digitale ticket toegang geeft, wordt hij ook ontheven van zijn verplichting om tegenover de contractpartner te presteren als de kaarthouder niet identiek is aan de contractpartner die gerechtigd is om het evenement bij te wonen.

 

2.3. Een andere voorwaarde voor het bijwonen van het evenement is dat de bezoeker bij binnenkomst het digitale ticket met zijn/haar voor- en achternaam toont of het in de reader scant.

 

2.4. De organisator bezorgt de bezoeker een digitaal ticket in de „SeeTickets"-app voor elk geboekt en (volledig) betaald digitaal ticket. Een digitaal ticket geeft slechts één persoon tegelijk recht op toegang tot het geboekte evenement. Als een koper meerdere digitale tickets koopt, worden deze alleen op zijn mobiele apparaat weergegeven.

 

2.5. Door het digitale ticket bij de ingang van het evenement te tonen (met name door de autorisatiecode in de lezer te scannen), verklaart de bezoeker dat hij/zij bevoegd is om het evenement bij te wonen.

 

2.6 Het gegevensbeschermingsbeleid van het ticketbedrijf is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Het gegevensbeschermingsbeleid van Paylogic vindt u hier https://www.seetickets.com/be/content/partial/privacy-policy. Binnen hun ticketsysteem kun je je tickets voor Live is Live upgraden of downgraden. Let op: als je je tickets downgradet, KRIJG JE HET VERSCHIL TUSSEN BEIDE TICKETTYPEN NIET TERUGBETAALD. Bij het upgraden moet je een extra vergoeding betalen voor het nieuwe ticket.

 

3. Doorgifte van digitale tickets, officieel secundair marktplatform en contractuele boete

 

3.1. De verkoop van digitale tickets is uitsluitend voor privé, niet-commercieel gebruik door de bezoeker; elke commerciële doorverkoop van de digitale tickets door de bezoeker is verboden. Een privéoverdracht van een digitaal ticket om niet-commerciële redenen, in het bijzonder in individuele gevallen van ziekte of andere preventie van de ticketkoper, is toegestaan onder de voorwaarden die worden vermeld in de volgende paragraaf 3.3 en als er geen geval is van ontoelaatbare overdracht in de zin van de regeling in de volgende paragraaf 3.3.

 

3.2. De Klant mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Digitale Ticket (dat wil zeggen het Bezoekerscontract, en dus ook het recht om te bezoeken) uitsluitend overdragen aan een derde partij indien (i) de derde in plaats daarvan het Bezoekerscontract aangaat, alle rechten en plichten overneemt en (ii) na voorafgaande toestemming van de Organisator, die hierbij vooraf wordt verleend onder de voorwaarden die zijn opgenomen in paragraaf 3.3. De overdracht van digitale tickets en individuele rechten uit het bezoekerscontract, in het bijzonder het recht om te bezoeken, is uitgesloten bij afwezigheid van een van de voorwaarden beschreven in (i) en (ii). Indien een contractpartner van de Organisator in het kader van een bezoekcontract op toegestane wijze meerdere bezoekrechten heeft verworven en deze bezoekrechten op toegestane wijze aan meerdere derden overdraagt, worden afzonderlijke bezoekcontracten gesloten met de inschrijvende personen.

 

3.3. De koper mag in geen geval digitale tickets (door) verkopen tegen een prijs die hoger is dan de aanvankelijke totale aankoopprijs van de digitale tickets. Om de doorverkoop van digitale tickets tegen buitensporige prijzen te voorkomen, dat wil zeggen met het oog op het handhaven van een passende prijsstructuur, om strafbare feiten in verband met het bezoek aan het evenement te voorkomen en om huisverboden af te dwingen, (i) de toestemming van de organisator zoals bepaald in sectie 3. 2 en deze sectie is vereist en (ii) mogen digitale tickets uitsluitend worden doorverkocht via de ticketuitwisselingsplatforms die worden beheerd door onze distributiepartner (i) SEETICKETS („CTS”)) of (ii) PAYLOGIC (de „Geautoriseerde TicketExchange-platforms”).

 

In de volgende gevallen wordt de toestemming van de organisator voor de doorverkoop van digitale tickets (en dus de deelname van derden aan het bezoekerscontract) uitdrukkelijk niet verleend:

 

(i) de verkoop van tickets buiten de geautoriseerde TicketExchange-platforms;

 

(ii) de verkoop van digitale tickets in het kader van veilingen die niet zijn goedgekeurd door de Organisator (met name op het internet) of via internetmarktplaatsen/ticketuitwisselingen die niet zijn goedgekeurd door de Organisator zelf of via derden die door de Organisator zijn gemachtigd;

 

(iii) een commerciële verkoop van digitale tickets zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator;

 

(iv) de verkoop (inclusief gratis overdracht) van DigitalTickets voor reclame, marketing, als bonus, relatiegeschenk, prijs of onderdeel van een ongeoorloofd horeca- of reispakket;

 

(v) de verkoop (met inbegrip van de kosteloze overdracht) van bezoekrechten of digitale tickets zonder uitdrukkelijke verwijzing naar deze algemene voorwaarden, in het bijzonder naar de overdrachtsbeperkingen zoals uiteengezet in deze sectie 3.

 

3.4. Het doorgeven of doorverkopen van bezoekrechten of DigitalTickets in strijd met de in paragraaf 3.3 genoemde gevallen is verboden. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van bezoekrechten of digitale tickets indien de doorverkoop of overdracht die overeenkomt met de aanbieding in strijd zou zijn met de in paragraaf 3.3 genoemde gevallen. Voor elke overtreding van een van deze verboden is de koper verplicht een contractuele boete te betalen, waarvan het bedrag door de Organisator wordt bepaald op basis van (i) het aantal digitale tickets dat wordt aangeboden of doorgegeven in strijd met deze Algemene Voorwaarden, (ii) het bedrag van de doorverkoopprijzen en (iii) in het algemeen de (directe of indirecte) schade of verliezen geleden door de Organisator. Bij het bepalen van de contractuele boete wordt rekening gehouden met eventuele andere contractuele sancties. Schadevorderingen van Scorpio blijven onaangetast, waarbij de contractuele boetes worden verrekend met schadeclaims op basis van dezelfde feiten.

 

3.5. In geval van overtreding van het verbod op grond van paragraaf 3.4 heeft de organisator het recht om zijn/haar bezoekerscontract van de koper op te zeggen en de digitale tickets of de autorisatiecode te blokkeren en de kaarthouder de deelname aan het evenement te weigeren. De organisator heeft ook het recht om alle andere bezoekerscontracten van de koper in te trekken.

 

3.6. In geval van doorverkoop of overdracht van Digitale Tickets door de koper, is de koper verplicht om op verzoek van de Organisator binnen twee weken de volledige naam en het volledige adres van de ontvanger van de bezoekrechten of het Ticket (s) mee te delen.

 

3.7. Onverminderd zijn rechten op grond van de artikelen 3.4 en 3.5 heeft de organisator, indien de koper een van de verbodsbepalingen van paragraaf 3.3 overtreedt, ook het recht om van de koper te eisen dat de extra opbrengsten of gegenereerde winst worden uitbetaald.

 

3.8. In het geval dat de koper een van de verboden op grond van paragraaf 3.3 overtreedt, behoudt de Organisator zich het recht voor om, onverminderd zijn contractuele vrijheid, de koper naar eigen goeddunken uit te sluiten van de aankoop van tickets in de toekomst en, indien nodig, verdere juridische maatregelen te nemen.

 

3.9. In het geval dat een koper zijn/haar digitale tickets wil doorverkopen of overdragen, in overeenstemming met paragraaf 3.3 aan een derde partij, moet de koper de algemene voorwaarden aan die partij meedelen. De koper vrijwaart de Organisator tegen alle (directe en indirecte) schade die de Organisator lijdt doordat de derde die de Digitale Tickets koopt geen kennis heeft gekregen van de Algemene Voorwaarden.

 

4. Doorverkoop van digitale tickets via de geautoriseerde TicketExchange-platforms

 

4.1. Vanaf 25 SEPTEMBER 2021 hebben kopers van digitale tickets de mogelijkheid om digitale tickets terug te sturen of door te verkopen op de geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms, onder de hieronder vermelde voorwaarden. De koper mag digitale tickets niet doorverkopen of overdragen op een andere manier dan de geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms (bijvoorbeeld via andere platforms of sites voor het uitwisselen van tickets, of door de digitale tickets elektronisch naar een andere persoon te sturen).

 

4.2. Door gebruik te maken van de optie „doorverkopen” op de geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms, geeft de koper de Organisator toestemming om de vrijgegeven Digitale Ticket (s) opnieuw te koop aan te bieden via de geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms in zijn naam en op zijn account.

 

4.3. De geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms bieden in elk geval tot 24 uur voor aanvang van een concert het uitgebrachte digitale ticket te koop aan op naam en voor rekening van de Organisator.

 

4.4. De klant bepaalt de prijs waartegen zijn/haar digitale ticket wordt verkocht. De doorverkoopprijs van het (de) Digitale Ticket (s) mag echter, overeenkomstig de Belgische wet van 30 juli 2013 op de verkoop van tickets voor evenementen, nooit hoger zijn dan de totale aankoopprijs van het originele digitale ticket (en) in kwestie (inclusief alle kosten).

 

4.5. Zolang het digitale ticket niet is verkocht, kan de koper zijn/haar aanbod om het (de) digitale ticket (s) door te verkopen op elk gewenst moment intrekken via de geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms.

 

4.6. Op verzoek van de koper kunnen de respectievelijke digitale tickets die beschikbaar komen, worden gereserveerd voor een of meer derde personen voor een periode van maximaal 48 uur. In dat geval worden de vrijgegeven Digitale Ticket (s) uitsluitend te koop aangeboden aan deze/deze derde perso (o) n (en) binnen de voornoemde reserveringsperiode. Voor dit doel zullen de geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms de koper een link verstrekken die de koper kan doorsturen naar een of meer derde personen. De derde persoon die binnen de bovengenoemde reserveringsperiode voor het eerst de vrijgegeven digitale ticket (s) via deze link koopt, ontvangt het digitale ticket (s). Als het digitale ticket niet binnen de bovengenoemde reserveringsperiode wordt gekocht, wordt het te koop aangeboden op de geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms.

 

4.7. Als het digitale ticket dat beschikbaar komt, wordt verkocht, wordt de (eerste) koper hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De digitale tickets worden geblokkeerd zodat ze de (eerste) koper geen recht meer geven op toegang. Er wordt een nieuw digitaal ticket gegenereerd voor de nieuwe koper. De koper van een digitaal ticket dat via de geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms wordt verkocht, betaalt een vergoeding per digitaal ticket. De optie om de optie „doorverkopen” te gebruiken bestaat tot 24 uur voor de start van het betreffende evenement.

 

4.8. Als het vrijgegeven digitale ticket niet wordt verkocht, wordt het digitale ticket van de koper niet geblokkeerd en blijft het de koper het recht geven om deel te nemen aan het evenement. De koper heeft echter in geen geval recht op enige terugbetaling voor digitale tickets die niet via de geautoriseerde ticketuitwisselingsplatforms of anderszins konden worden (door) verkocht.

 

5. Overname op naam van een ander of door agenten

 

5.1. De verwerving van bezoekrechten of digitale tickets op naam van iemand anders, inclusief (maar niet beperkt) door exploitanten van ticketplatforms op het internet, is verboden.

 

5.2. Voor elke overtreding van het verbod vermeld in paragraaf 5.1 is de koper verplicht een contractuele boete te betalen, waarvan het bedrag door de Organisator wordt bepaald op basis van (i) het aantal tickets dat is gekocht in strijd met paragraaf 5.1, (ii) het bedrag van het betreffende Digitale Ticket en (iii) in het algemeen de (directe of indirecte) schade of verliezen geleden door de Organisator Alle andere contractuele boetes worden in aanmerking genomen bij het bepalen van de contractuele boete. Schadevorderingen van de Organisator blijven onaangetast, waarbij de contractuele boetes worden verrekend met schadeclaims op basis van dezelfde feiten.

 

5.3. Onverminderd het recht op grond van paragraaf 5.2 heeft de organisator, indien de koper het verbod zoals bedoeld in clausule 5.1 overtreedt, ook het recht om zijn/haar bezoekerscontract van de koper in te trekken en/of de digitale tickets te blokkeren en de tickethouder de deelname aan het evenement te weigeren. De organisator heeft ook het recht om alle andere bezoekerscontracten die de koper met de organisator heeft gesloten, in te trekken.

 

5.4. De organisator behoudt zich het recht voor om de toegang tot of de digitale tickets te blokkeren van elke koper van wie de organisator weet of redelijkerwijs vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere ticketmakelaar of dealer op de zwarte markt of dat hij/zij automatische programma's gebruikt voor het bestellen van tickets.

 

6. Speciale voorschriften tijdens de SARS-CoV-2-pandemie

 

6.1. De volgende speciale bepalingen zijn van toepassing op het bijwonen, bezoeken en verblijven van evenementen die moeten plaatsvinden onder speciale voorwaarden of vereisten die door een autoriteit zijn opgelegd vanwege de SARS-CoV-2-pandemie („Corona-pandemie”).

 

6.2. De bezoeker erkent dat tijdens de Coronapandemie evenementen vanwege officiële vereisten mogelijk niet in de gebruikelijke vorm kunnen plaatsvinden. Dit betekent in het bijzonder dat het om deze redenen mogelijk is dat de bezoeker niet in staat zal zijn om evenementen bij te wonen waarvoor hij/zij oorspronkelijk het recht heeft verkregen, of niet in staat zal zijn om ze bij te wonen zoals bedoeld.

 

6.3. De Organisator heeft het recht, bijvoorbeeld om te voldoen aan afstandsruimten of beschermings- en hygiënevoorschriften, om vervolgens een staanplaats om te zetten in zitplaatsen of om de kaarthouder stoelen van dezelfde categorie toe te wijzen die verschillen van de bestelde stoelen; in dit geval heeft de kaarthouder geen aanspraak op schadevergoeding jegens de organisator en neemt de organisator geen enkele aansprakelijkheid op zich.

 

6.4. In verband met de aankoop van digitale tickets voor evenementen tijdens de Corona-pandemie kan het voorkomen, bijvoorbeeld in het geval van een door de Belgische overheid opgelegde vermindering van het oorspronkelijk toegestane aantal bezoekers in geval van een toename van het aantal besmettingen in verband met de Corona-pandemie, dat de bezoeker daadwerkelijk niet in staat is om een evenement bij te wonen waarvoor hij een recht van deelname heeft gekocht of een digitaal ticket heeft gekregen. In voorkomend geval erkent de koper dat de organisator het recht heeft om oorspronkelijk toegewezen digitale tickets of aangekochte bezoekrechten in individuele gevallen te annuleren. Ook in dit geval wordt de selectie van de betreffende digitale tickets gemaakt door middel van een transparante, niet-discriminerende procedure in overeenstemming met vooraf gedefinieerde specificaties. In dat geval krijgt de bezoeker een terugbetaling van de prijs van het digitale ticket die hij/zij volledig heeft betaald; service-, transactie- en verzendkosten worden niet terugbetaald.

 

6.5. De toegang tot het evenement kan verder worden geweigerd, zonder dat de organisator een vergoeding verschuldigd is, indien de kaarthouder:

 

(i) in strijd is met alle toepasselijke hygiëne- en gedragsrichtlijnen, met name niet in staat is om een geldig „CovidSafe” -certificaat voor te leggen (d.w.z. bewijs van vaccinatie tegen het SARS-CoV-2-coronavirus, bewijs van herstel en/of bewijs van een goedgekeurde SARS-CoV-2-test die niet ouder is dan 24 uur op het moment van binnenkomst van het evenement);

 

ii) besmet is met SARS-CoV-2 („Coronavirus”), bewust in contact is geweest met een persoon die positief is getest op het Coronavirus of die typische symptomen heeft van een infectie met het Coronavirus (typische symptomen zijn bijvoorbeeld: ademhalingssymptomen van welke ernst dan ook, koorts, verminderde reuk- en smaakzin);

 

(iii) in de laatste 14 dagen voor het begin van het evenement in een risicogebied, hoogrisicogebied of virusvariant heeft verbleven, waarbij de koper is verboden het evenement bij te wonen op grond van alle toepasselijke SARS-CoV-2-maatregelen (bijv. quarantaine, verplichte tests, enz.).

 

6.6. In het geval dat de Organisator verplicht of aangespoord wordt (bijvoorbeeld in geval van beschermende en hygiënische maatregelen opgelegd door de Belgische autoriteiten), om aan bepaalde vereisten te voldoen of om bepaalde informatie of bewijzen van de koper te verkrijgen voorafgaand aan de aankoop van een digitaal ticket en/of de toegang tot het evenement (bijv. bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve testresultaten, verplichting om een masker te dragen, verklaringen over gezondheidsstatus, verblijf in risicogebieden), heeft de Organisator het recht om binnen de limieten die zijn toegestaan volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, om dergelijke bewijzen en/of verklaringen te verkrijgen van elke bezoeker en om te controleren of aan de gespecificeerde vereisten wordt voldaan. De koper erkent en gaat ermee akkoord dat in het geval hij/zij niet voldoet aan de toepasselijke vereisten of de gevraagde bewijzen of verklaringen niet levert, de koper de toegang tot het evenement wordt ontzegd of de toegang tot de digitale tickets wordt ontzegd.

 

6.7. Om infectieketens op te sporen als onderdeel van maatregelen ter bestrijding van de Corona-pandemie kan de Organisator worden verplicht of aangespoord om de contactgegevens van de bezoeker vast te leggen en, indien nodig, deze op verzoek aan de autoriteiten door te geven. De Koper erkent dit en erkent dat hij de Organisator niet aansprakelijk kan stellen voor dergelijke acties. Met name in het geval van een verifieerbare infectie van een persoon met het coronavirus tijdens het evenement, kan de organisator verplicht zijn om deze gegevens en het tijdstip van het bezoek door te geven aan de bevoegde gezondheidsautoriteit, zodat deze contact kan opnemen met de bezoeker om zo snel mogelijk infectieketens op te sporen en te onderbreken. De gezondheidsautoriteit neemt vervolgens contact op met de bezoeker en vraagt zo nodig de contactgegevens op van de andere ticketgebruikers die samen met de bezoeker in het stadion waren. Bij het bestellen van een digitaal ticket of het accepteren van het bijbehorende digitale ticket via de digitale ticketbalie verbindt elke koper zich er daarom toe om de vereiste gegevens (naam, adres, contactgegevens) te verstrekken van elke bezoeker die samen met de koper aan het evenement zal deelnemen.

 

6.8. Voor het in paragraaf 6.7 beschreven doel verwerkt de Organisator de voor- en achternaam van de koper, zijn contactgegevens voor veilige toegankelijkheid (telefoon of e-mail), het evenement, de zitplaats en het aantal gekochte digitale tickets. De Organisator verwerkt deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting (artikel 6, 1, c) van Verordening (EU) 2016/679). Dit omvat ook elke noodzakelijke doorgifte aan de autoriteiten. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens slechts zolang dit nodig en toegestaan is op basis van de respectieve wettelijke normen, waarna de Organisator de gegevens zal verwijderen.

 

7. Beperkingen

 

7.1. Digitale tickets kunnen worden verkocht onder voorbehoud van bepaalde toegangs- of gebruiksbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot, locaties met een minimale toegangsprijs, niet-aangrenzende stoelen, beperkte hoogte, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij alle informatie op de website van de Organisator met betrekking tot deze beperkingen heeft gelezen bij de aankoop van de Digitale Tickets.

 

7.2. Het aantal digitale tickets dat beschikbaar is voor verkoop varieert afhankelijk van het evenement. Digitale tickets zijn uitsluitend beschikbaar via online boekingen. Digitale tickets voor populaire evenementen kunnen zeer snel uitverkocht zijn. De organisator geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van digitale tickets. Af en toe kunnen er vóór het evenement extra mobiele tickets worden vrijgegeven. De organisator is hier echter in geen geval toe verplicht.

 

7.3. De aankoop van digitale tickets is uitsluitend voorbehouden aan personen van 18 jaar of ouder die in het bezit zijn van een geldige credit-/debetkaart, of een ander betaalmiddel dat op hun naam is uitgegeven en dat wordt geaccepteerd door de geautoriseerde ticketverkopers.

 

7.4. De koper moet al zijn/haar inloggegevens voor de ticketaanvraag en website van de Organisator (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) strikt vertrouwelijk houden en moet de Organisator onmiddellijk op de hoogte stellen als hij het ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersaccounts opmerkt of vermoedt. De koper is verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van de ticketapplicatie of website van de organisator. De koper is gebonden aan en aansprakelijk voor alle intentieverklaringen om mobiele tickets te kopen die worden verzonden met behulp van zijn/haar inloggegevens of wachtwoord.

 

7.5. De koper mag geen webcrawlersoftware gebruiken of op een andere manier (automatisch of handmatig) proberen de ticketapplicatie, de website of de inhoud van de organisator te controleren of te kopiëren. De koper mag de werking van de ticketapplicatie of website van de Organisator op geen enkele manier negatief beïnvloeden, met name door opzettelijk de systeeminfrastructuur van de Organisator te overbelasten. De Organisator zal op grond van het burgerlijk en strafrechtelijk recht redelijke maatregelen nemen tegen elk illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van zijn ticketapplicatie of website, in het bijzonder in geval van ongeoorloofde aankoop of verkoop van mobiele tickets, het ongeoorloofd kopiëren van de mobiele tickets, de ticketapplicatie of de website of de ongeoorloofde toepassing van een webcrawler of andere software.

 

7.6. De volgende voorwerpen mogen niet worden meegenomen naar een evenementenlocatie: professionele opnameapparatuur, alcoholische dranken, glas, blikjes, drugs, vuurwerk, dieren, wapens en scherpe voorwerpen, die door de beveiliging in beslag worden genomen. De organisator behoudt zich het recht voor om elk ander item niet mee te nemen naar de evenementenlocatie.

 

8. Betaling

 

8.1. De koper betaalt de totale aankoopprijs van de bestelde digitale tickets, evenals eventuele administratie, levering en transactie zoals aangegeven op het moment van bestellen. Bijgevolg kan de totale prijs voor de DigitalTickets hoger zijn dan de prijs die op de Digitale Tickets zelf staat vermeld. De ticketprijs en bezorgkosten, transactiekosten en/of reisbijdrage zijn inclusief btw.

 

8.2. De koper die de bestelling van digitale tickets plaatst, is als enige verantwoordelijk voor de volledige betaling van de digitale tickets, zelfs wanneer de bestelling wordt geplaatst namens een of meerdere derden.

 

8.3. Alle bestellingen worden geplaatst onder voorbehoud van verificatie van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles van de koper. De koper erkent dat, in het geval dat dergelijke betalingsgegevens niet kunnen worden geverifieerd, de bestelling van digitale tickets wordt geannuleerd.

 

8.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om DigitalTicket-aankopen waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat ze op frauduleuze wijze zijn gedaan, te annuleren.

 

9. Bezorging van tickets

 

9.1. Alle digitale tickets die door de koper (correct) zijn gekocht en betaald, worden geüpload in de ticketaanvraag van de organisator ASE-tickets (digitale tickets). Elke barcode/QR-code staat voor één enkel DigitalTicket, waarmee de kaarthouder toegang heeft tot het evenement.

 

9.2. Het digitale ticket wordt bij de ingang van het evenement gescand op vertoon van het ticket in de ticketapplicatie van de organisator. Het digitale ticket mag slechts één keer worden gescand op de datum die is aangegeven op het mobiele ticket. Als dezelfde barcode/QR-code meerdere keren wordt getoond, krijgt alleen het eerste digitale ticket dat bij de toegangspoort wordt gescand, toegang tot het evenement. De daders van elke poging tot diefstal, vervalsing of fraude zullen worden vervolgd.

 

9.3. Alleen digitale tickets die correct worden weergegeven en gescand in de ticketaanvraag van de organisator, krijgen toegang tot het evenement.

 

9.4 Tickets zijn er in verschillende soorten. Algemene toegang 'DAGTICKETS' voor elke festivaldag, 'HAPPYTOGETHER' (9+1 gratis tickets), 'FRONTSTAGE', 'SEATS' en 'PMR' (tickets voor mensen met beperkte mobiliteit). Met een Frontstage-ticket heb je toegang tot het algemene festivalterrein EN tot een aparte ruimte vlak voor het podium. Tijdens de drie laatste acts is toegang tot het voorpodium gegarandeerd.

 

 

10. Geen herroepingsrecht

 

10.1. Onverminderd de artikelen 2 en 3 heeft de koper geen herroepingsrecht. In overeenstemming met artikel VI.53, 12 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht kan de koper zijn herroepingsrecht (in overeenstemming met artikel VI.47) niet uitoefenen voor de levering van diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten indien het contract een specifieke uitvoeringsdatum of -periode aangeeft.

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1. De organisator is uitsluitend aansprakelijk voor fraude, opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid of grove fouten. De Organisator is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, reputatieverlies, verlies van gegevens, verlies van omzet, gederfde inkomsten, productiebeperkingen, claims van klanten of derden.

 

11.2. De totale aansprakelijkheid van de Organisator die voortvloeit uit of verband houdt met de aankoop van Digitale Tickets zal in geen geval hoger zijn dan het totale bedrag van de aankoopprijs die de koper heeft betaald voor de relevante Digitale Ticket (s).

 

11.3. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen veroorzaakt door derden die bij het evenement betrokken zijn.

 

12. Gegevensbescherming

 

12.1. Het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator is van toepassing op de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. Het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator vind je hier https://fkpscorpio.be/privacy-policy.

 

12.2. De koper zorgt ervoor dat alle informatie die in de ticketaanvraag van de organisator wordt geüpload, juist en actueel is. De Organisator behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren als hij in dit verband fraude vermoedt.

 

13. Afbeeldrechten

 

13.1. Door digitale tickets voor een evenement te kopen, verleent de koper de organisator (of de door hem aangewezen entiteiten) het recht om de koper en andere bezoekers voor wie de koper de digitale tickets heeft gekocht, als deel van het publiek te filmen en op te nemen.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

14.1. De Algemene Voorwaarden en het bezoekerscontract tussen de Organisator en de koper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

 

14.2. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en het bezoekerscontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Antwerpen.

 

Antwerpen, 19 oktober 2023

 

FKP Scorpio Belgium BV

 

Als je een exemplaar nodig hebt van onze algemene voorwaarden voor niet-exclusieve digitale ticketshows, stuur dan een e-mail naar info@fkpscorpio.be

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
VAN FKP SCORPIO

Lees onze algemene verkoopsvoorwaarden via de volgende link.